Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search
New Feature ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

Prosoft HRMI ระบบ Job Control รองรับการเก็บข้อมูลโครงการ และงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าพนักงานทำงานโครงการใดบ้าง และสามารถนำข้อมูลการทำงานประมวลผล เพื่อหาต้นทุนในการทำงานของพนักงานได้