Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search
New Feature ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

Prosoft HRMI ระบบ Job Control รองรับการเก็บข้อมูลโครงการ และงานต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าพนักงานทำงานโครงการใดบ้าง และสามารถนำข้อมูลการทำงานประมวลผล เพื่อหาต้นทุนในการทำงานของพนักงานได้