Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

กรณีที่ตรวจสอบ กท.20 มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร

กรณีที่ตรวจสอบ กท.20 มีขั้นตอนการตรวจสอบอย่างไร
ขั้นตอนการตรวจสอบดังนี้ หมายเลข 1 ค่าจ้างรายวัน = ข้อมูลส่วนนี้จะ ดึงมาจาก รายได้ไม่ประจำ ที่มีวิธีการคำนวณเป็น “ค่าแรงรายวัน”  และ “เลือกว่าคำนวณประกันสังคม” (เป็นข้อมูลนำส่ง สปส.) โดยจะต้องมีการจ่ายให้กับพนักงาน (ประมวลผลรายได้) ซึ่งจากการตรวจสอบจากการประมวลผลรายได้ ไม่มีการจ่ายรายได้ส่วนนี้ให้กับพนักงาน ดังนั้น Report จึงไม่ดึงมาแสดง หมายเลข 2  ค่าจ้างอื่นๆ = ข้อมูลส่วนนี้จะ ดึงมาจาก รายได้ ที่เลือกว่า “คำนวณประกันสังคม” (เป็นข้อมูลนำส่ง สปส.) โดยจะต้องมีการจ่ายให้กับพนักงาน (ประมวลผลรายได้) ซึ่งจากการตรวจสอบจากการประมวลผลรายได้ ไม่มีรายได้ตัวไหนเลยที่เลือกว่าคำนวณประกันสังคม ดังนั้น Report จึงไม่แสดงค่ะ