Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Job Control

 • สามารถสร้างกลุ่มงานได้โดยไม่จำกัด
 • สามารถจัดกลุ่มของงานได้ เพื่อเป็นการจัดระดับงานไว้ในการบันทึกข้อมูลโครงการ โดยสามารถใช้กับหลายโครงการได้
 • สามารถจัดระดับงานในกลุ่มได้ โดยจัดระดับได้สูงสุด 20 ระดับ
 • สามารถสร้างโครงการได้โดยไม่จำกัดจำนวน
 • สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น และวันที่สิ้นสุดของการดำเนินโครงการได้
 • สามารถเลือกสถานะโครงการได้ (ยังไม่เปิดโครงการ/เปิดโครงการ/ปิดโครงการ)
 • สามารถระบุพนักงานที่รับผิดชอบโครงการได้
 • สามารถระบุพนักงานที่ตรวจรับได้
 
 • สามารถระบุชื่อผู้ตรวจรับงานของโครงการที่เป็นบุคคลภายนอกได้
 • สามารถระบุพนักงานที่อนุมัติโครงการได้
 • สามารถระบุจำนวนพนักงานที่ต้องการในโครงการได้
 • สามารถเลือกงานในโครงการ โดยเลือกมาจากกลุ่มงานที่เตรียมไว้ได้
 • สามารถเลือกงานในโครงการ โดยเลือกจากรายการรหัสงานได้
 • สามารถจัดระดับงานในโครงการได้ โดยจัดระดับได้สูงสุด 20 ระดับ
 • สามารถเลือกพนักงานในโครงการได้
 • สามารถกำหนดอัตราค่าจ้างให้กับพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมาของแต่ละโครงการได้
 • สามารถกำหนดรหัสรายได้สำหรับอัตราค่าจ้างพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมาของแต่ละโครงการได้
 
 •  สามารถดูข้อมูลของเอกสารประวัติโครงการย้อนหลัง
 • สามารถนำเอกสารข้อมูลโครงการของเดิมที่เคยสร้างไว้คัดลอกนำมาใช้ใหม่ได้ (Save As)
 • สามารถดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของแต่ละโครงการ
 • สามารถดูเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของแต่ละงานในโครงการได้
 • สามารถดูรายชื่อพนักงานที่ทำงานแต่ละงานในโครงการได้
 • สามารถบันทึกข้อมูลการทำงานแต่ละโครงการลงใน Time Sheet ได้
 • สามารถบันทึก Time Sheet ของพนักงานแบบเดี่ยวและกลุ่มได้
 • สามารถกำหนดเปอร์เซ็นต์ความคืบหน้าของงานที่ทำใน Time Sheet ได้
 • โปรแกรมสามารถตรวจสอบการบันทึกข้อมูลใน Time Sheet ไม่ให้มีการบันทึกเวลางานแต่ละงานคาบเกี่ยวกันได้
 • สามารถตั้งค่า Time Sheet ให้ใช้ระบบอนุมัติ Time Sheet ได้
 • สามารถ Import ข้อมูลการทำงานจากไฟล์ .xml, .xls, .xlsx และ .txt เข้าหน้าจอ Time Sheet ของโปรแกรมได้
 • สามารถเลือกสถานะของ Time Sheet ที่ทำการ Import ได้ (รออนุมัติ/ไม่อนุมัติ)
 • สามารถ Export ข้อมูลการทำงานจาก Time Sheet เป็นไฟล์ .xml, .xls, .xlsx และ .txt ได้
 • สามารถ Export ข้อมูลการทำงานจาก Time Sheet โดยเลือกตามช่วงเวลา, หน่วยงาน, กลุ่มพนักงาน, ประเภทพนักงาน,    ตำแหน่งาน, ระดับพนักงาน, พนักงาน, โครงการ และงานได้
   
 • สามารถกำหนดรูปแบบการประมวลผล Job Control ได้
 • สามารถกำหนดอัตราค่าจ้างให้กับพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมาในรูปแบบการประมวลผล Job Control ได้
 • สามารถกำหนดรหัสรายได้สำหรับอัตราค่าจ้างพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมาในรูปแบบการประมวลผล Job Control ได้
 • สามารถประมวลผลค่าแรงของของพนักงานตามที่ระบุเวลาที่ Time Sheet ได้
 • สามารถประมวลผลค่าแรงล่วงเวลาของพนักงานตามที่ระบุที่ Time Sheet ได้
 • สามารถประมวลผลแยกตามโครงการและงาน ตามการระบุที่ Time Sheet ได้
 • สามารถทำการประมวลผลซ้ำได้
 • สามารถทำการคิดค่าแรงของพนักงานรายชั่วโมง รายวัน และรายเหมา ตามรูปแบบการประมวลผลที่ผู้ใช้เลือกได้
 • สามารถตรวจสอบผลการประมวลผล Job Control ของพนักงานแต่ละคนได้