Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Loan Management

 
 • สามารถกำหนดรูปแบบเงินกู้ และเงื่อนไขรูปแบบเงินกู้ได้
 • สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด ของ รูปแบบเงินกู้ได้
 • สามารถกำหนดรูปแบบเงินกู้กับประเภทพนักงาน รายชั่วโมง รายเหมา รายวัน รายเดือน
 • สามารถกำหนด เงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ ชำระคืนเงินกู้ ผ่านทดลองงาน ประมวลผล Payroll ตรวจสอบ Black List
 • สามารถกำหนดวิธีการคำนวณดอกเบี้ยได้ 2 รูปแบบ คือ แบบกำหนดเอง แบบมีวิธีการคำนวณ
 • สามารถกำหนดได้ว่า จะคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น หรือ แบบต้นต้น
 • สามารถกำหนดรูปแบบเงินกู้ และเงื่อนไขรูปแบบเงินกู้ได้
 • สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น - วันที่สิ้นสุด ของ รูปแบบเงินกู้ได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าจะให้รูปแบบเงินกู้กับประเภทพนักงาน รายชั่วโมง รายเหมา รายวัน รายเดือน 
 • สามารถกำหนด เงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม ได้แก่ ชำระคืนเงินกู้ผ่านทดลองงาน ประมวลผล Payroll  ตรวจสอบ Black List 
 • สามารถกำหนดวิธีการคำนวณดอกเบี้ยได้ 2 รูปแบบ คือ แบบกำหนดเอง แบบมีวิธีการคำนวณ 
 • สามารถกำหนดได้ว่า จะคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น หรือ แบบต้นต้น
 • กรณีมีการ คิดดอกเบี้ย แบบทบต้น สามารถกำหนดได้ว่าจะให้ทบต้นทุกกี่ปี กี่เดือนได้ 
 • สามารถเลือกได้ว่าจะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือ อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ได้ 
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้ 
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อเดือน อัตรดอกเบี้ยแบบคงที่ได้ 
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้ 
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ได้
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ได้
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอก(แบบต่อปี)  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ได้ 
 • สามารถคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอก(แบบต่อปี)  อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้ 
 • สามารถกำหนดการยกเว้นดอกเบี้ยเป็นจำนวนเดือนได้ เช่น ยกเว้นดอกเบี้ย 3 เดือน เป็นต้น
 • สามารถปรับ เพิ่ม/ลด อัตราดอกเบี้ยได้
   
 • สามารถกำหนด วงเงินกู้ให้แต่ละหน่วยงานได้
 • สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ หรือ อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดให้แต่ละ หน่วยงานได้ 
 • แต่ละหน่วยงานสามารถกำหนดเงื่อนไขอายุงาน การให้วงเงินกู้ หรือ อัตราดอกเบี้ยได้ 
 • สามารถกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได  แบบเป็นเดือนหรือเป็นปีได้
 • การกำหนดเงินกู้แบบมีเงื่อนไขเพิ่มให้สามารถเลือกกลุ่ม พนักงาน (ที่ผูกอยู่กับพนักงาน) ได้  เพื่อให้สามารถระบุเงื่อนไขกลุ่มพนักงานได้
 • สามารถระบุลักษณะในการรับเงิน – ชำระเงิน ได้ทั้งแบบ รับเต็มจำนวน, เป็นงวด(ตามที่กำหนด) ,เป็นเปอร์เซนต์(จนครบ) และ เป็นจำนวนเงิน ได้
 • สามารถแสดงรายละเอียดงวดที่ต้องชำระและวันที่ครบกำหนดรับเงิน – ชำระเงินได้ 
 • สามารถคำนวณจำนวนรับเงิน – ชำระเงินของแต่ละงวดตามที่กำหนด ตามลักษณะการรับเงิน – ชำระเงินกู้ ได้
 • สามารถคำนวณรวมเงินดอกเบี้ยจากอัตราดอกเบี้ยที่ระบุได้ 
 • สามารถกำหนดระยะเวลากู้  แบบ ปี เดือนได้ 
 • สามารถกำหนดวันที่เริ่มต้น รับ-ชำระสวัสดิการเงินกู้ได้ 
 • สวัสดิการเงินกู้ที่ร้องขอ จะแสดงตามเงื่อนไขที่กำหนดรูปแบบเงินกู้ไว้ 
 • สามารถระบุจำนวนเงินที่จะขอกู้ได้แต่ไม่เกินจำนวนวงเงินที่สวัสดิการเงินกู้ที่กำหนดไว้ 
 • สามารถแสดงได้ว่า สวัสดิการที่ขอกู้นั้น ใช้วิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบไหน
 • สามารถกำหนดรูปแบบการรับเงินกู้ โดยสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนด โดยไม่ต้อง Fix ตามรูปแบบงวดการจ่าย
  ให้สามารถ Gen งวดการจ่าย ตามระยะเวลากู้ หรือตามรูปแบบการรับสวัสดิการ จบในเอกสารเดียว ถ้าเอกสารคำร้องเงินกู้นั้นมีการรับสวัสดิการข้ามปีด้วย จะทำการ Gen วันที่ครบกำหนด โดยจำลองวันที่ครบกำหนดตามงวดการจ่ายของปีนี้ข้ามไปปีหน้าให้อัตโนมัติ และสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนด ทุกๆวันที่…ของเดือน หรือทุกวันที่สุดท้ายของเดือน
 • สามารถแสดงรายละเอียดงวดการรับเงินกู้  เช่น งวดที่ วันที่ครบกำหนด จำนวนเงิน คงเหลือ
 • สามารถกำหนดรูปแบบการชำระเงินกู้ โดยสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนด โดยไม่ต้อง Fix ตามรูปแบบงวดการจ่าย
  ให้สามารถ Gen งวดการจ่าย ตามระยะเวลากู้ หรือตามรูปแบบการชำระสวัสดิการ จบในเอกสารเดียว ถ้าเอกสารคำ
  ร้องเงินกู้นั้นมีการชำสวัสดิการข้ามปีด้วย จะทำการ Gen วันที่ครบกำหนด โดยจำลองวันที่ครบกำหนดตามงวดการ
  จ่ายของปีนี้ข้ามไปปีหน้าให้อัตโนมัติ  และสามารถกำหนดวันที่ครบกำหนด ทุกๆวันที่…ของเดือน หรือ ทุกวันที่สุดท้ายของเดือน

        
 • สามารถแสดงรายละเอียดงวดการชำระเงินกู้  เช่น งวดที่ วันที่ครบกำหนดเงินต้นที่ต้องชำระดอกเบี้ยที่ต้องชำระ เงินต้นคงเหลือ เป็นต้น
 • กรณีที่มีคำร้องเงินกู้มีวิธีการคำนวณดอกเบี้ยแบบได สามารถคลิก Linkเพื่อดูรายละเอียดเงื่อนไขดังกล่าวได้ 
 • สามารถสามารถคิดดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ได้ 
 • สามารถคำนวณดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้ 
 • สามารถคำนวณดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ได้ 
 • สามารถคำนวณดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยต่อเดือน อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้
 • สามารถคำนวณดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอก(แบบต่อปี)  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ได้
 • สามารถคำนวณดอกเบี้ย แบบไม่ทบต้น คิดดอกเบี้ยลดต้นลดดอก(แบบต่อปี)อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได ได้
 • สามารถคำนวณกรณีมีการกำหนดการยกเว้นดอกเบี้ยได้
 • กรณี คิดดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก รายละเอียดการชำระ จะแสดงอัตราดอกเบี้ยที่ใช้คิดในแต่ละงวดได้
 • กรณี เลือกสวัสดิการ ที่มีวิธีการคำนวณดอกเบี้ย แบบกำหนดไว้จะเปิดให้คีย์จำนวนดอกเบี้ยเองได้ 
 • สามารถบันทึกจ่ายเงินกู้ที่ได้รับการอนุมัติได้ โดยรองรับรูปแบบการจ่ายทั้งแบบ เงินสด และ ผ่านระบบ Payroll 
 • สามารถบันทึกผู้จ่ายเงินกู้ได้ 
 • สามารถแสดงประวัติการจ่ายเงินกู้ได้
 • สามารถแสดงยอดค้างจ่ายของงวดก่อนหน้าได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้าจ่ายเงินกู้น้อยกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
 • สามารถแสดงยอดจ่ายเกินของงวดก่อนหน้าได้ กรณีที่เดือนก่อนหน้าจ่ายเงินกู้มากกว่าจำนวนเงินที่ต้องจ่ายจริง
 • สามารถแสดงยอดจ่ายทั้งหมดในงวดนั้นๆได้
 • สามารถระบุยอดจ่ายจริงในงวดนี้ได้ โดยสามารถระบุจำนวนเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินคงเหลือจ่าย
  ทั้งหมด[Adjust ยอดจ่ายได้]
 • สามารถรองรับกรณีจ่ายเงินกู้แบบโปะเงินได้
 • สามารถแสดงยอดค้างจ่ายยกไปรวมงวดถัดไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดจ่ายจริงในงวดนี้น้อยกว่ายอดจ่ายต่องวดของงวดปัจจุบัน
 • สามารถระบุยอดจ่ายเกินยกไปตัดงวดถัดไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดจ่ายจริงในงวดนี้มากกว่ายอดจ่ายต่องวดของ
  งวดปัจจุบัน
 • สามารถบันทึกชำระเงินกู้ได้ทั้งรูปแบบการจ่ายผ่านระบบ Payroll และ เงินสด
 • สามารถบันทึกผู้รับชำระเงินกู้ได้
 • สามารถระบุประเภทเอกสารได้ ว่า Post เข้าระบบเงินเดือน หรือ ไม่ Post เข้าระบบเงินเดือน(เงินสด)
 • สามารถบันทึกรับชำระเงินได้หลายเอกสารพร้อมกันของพนักงานแต่ละคน
 • สามารถแสดงยอดชำระทั้งหมดในงวดนั้นๆได้ 
 • สามารถระบุยอดชำระจริงในงวดนี้ได้ โดยสามารถระบุจำนวนเงินได้น้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนเงินคงเหลือจ่าย
  ทั้งหมด[Adjust ยอดชำระได้] 
 • สามารถรองรับกรณีชำระเงินกู้แบบโปะเงินได้
 • สามารถแสดงยอดค้างชำระยกไปรวมงวดถัดไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดชำระจริงในงวดนี้น้อยกว่ายอดชำระรวม
  ทั้งสิ้นของงวดปัจจุบัน
 • สามารถแสดงยอดค้างชำระเกินยกไปตัดงวดถัดไปได้ กรณีที่มีการระบุยอดชำระจริงในงวดนี้มากกว่ายอดชำระรวม
  ทั้งสิ้นของงวดปัจจุบัน
 • สามารถระบุค่าปรับได้ กรณีที่ชำระเกินวันที่ครบกำหนด 
 • สามารถระบุค่าธรรมเนียมได้
 • สามารถประมวลผลการจ่าย-ชำระเงินกู้เข้าระบบเงินเดือนได้ทั้งรูปแบบการจ่าย
   

  ผ่านธนาคาร และ เงินสด ตามการเลือก option การ Post เอกสารที่หน้าจอบันทึกจ่ายหรือชำระเงินกู้ 
 • สามารถสร้าง(Generate) เลขที่เอกสารบันทึกจ่ายให้กับรายการที่จะPost อัตโนมัติ โดยเลขที่เอกสารจะ Generate ต่อเนื่องจากเลขที่เอกสารปัจจุบันของหน้าจอบันทึกจ่ายที่ Payroll ได้
 • สามารถ Post เอกสารการจ่าย-ชำระเข้า Payroll ซ้ำได้โดยระบบจะมีการแจ้งสรุปรายละเอียดของรายการเอกสารบันทึกจ่ายที่จะมี การบันทึกซ้ำออกมาบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกต้องบันทึกซ้ำหรือไม่ ต้องการบันทึกซ้ำเอกสารบันทึกจ่ายใบนั้นๆได้
 • สามารถคลิกเลขที่เอกสารบันทึกจ่ายหรือชำระเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของเอกสารบันทึกจ่ายหรือชำระก่อนทำการ Post ซ้ำ 
 • สามารถเลือกรายการของเอกสารที่ต้องการประมวลผลเข้าสู่ ระบบเงินเดือนทั้งเอกสารการจ่ายและรับชำระคืน
  ได้สามารถยกเลิกเงินกู้ของ พนักงานเป็นรายบุคคลได้ 
 • สามารถยกเลิกเงินกู้แบบถาวรหรือเลือกช่วงวันที่เริ่มต้นถึงวันที่สิ้นสุดการยกเลิกเงินกู้(ยกเลิกชั่วคราว)ได้ 
 • สามารถกำหนดเงื่อนไขการยกเลิกเงินกู้ (ที่หน้าจอกำหนดรูปแบบเงินกู้) สำหรับการยกเลิกเงินกู้โดยอัตโนมัติได้