Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Training

 • สามารถกำหนดประเภทการอบรบได้ว่าเป็นแบบ Lab, Workshop, หรืออื่น ๆ โดยกำหนดหัวข้อ ประเภทได้เองตามความต้องการ 
 • สามารถแสดงรายงานรายละเอียดหัวข้ออบรมที่ใช้อบรมได้ 
 • สามารถเก็บรายละเอียดข้อมูลบุคคลทั่วไปได้ทั้งภายนอก และภายใน
 • สามารถแสดงรายงานรายละเอียดของบุคคลได้
 •  สามารถเก็บข้อมูลของวิทยากรได้อย่างละเอียด เพื่อสะดวกในการเรียกดูรายงานประวัติ
 • สามารถกำหนดรายละเอียดของผู้จัดอบรมได้ซึ่งกำหนดได้ทั้งในรูปแบบบุคคลธรรมดา และแบบองค์กร 
 • สามารถใส่รูปภาพ เพื่อแสดงลักษณะรูปพรรณสัณฐานของผู้จัดอบรมและใส่แผนที่ เพื่อแสดงที่ตั้งขององค์กรที่จัดอบรมได้ 
 • สามารถแสดงรายละเอียดของประสบการณ์การจัดการอบรมที่ผ่านมาของผู้จัดอบรมได้ 
 • สามารถเก็บข้อมูลของสถานที่ที่ใช้อบรมได้อย่างละเอียด
         
 • สามารถแสดงรูปภาพของสถานที่อบรม และห้องอบรมได้หลายมุมมอง
 • สามารถแสดงรายงานสถานที่และห้องที่ใช้อบรมได้  
 • สามารถทราบความต้องการของพนักงานว่าต้องการอบรมหลักสูตรใดบ้างโดยผ่านเมนูสำรวจของระบบ  
 • สามารถแสดงรายงานรายละเอียดพนักงานที่สำรวจ และยังไม่สำรวจ
  ของแต่ละเอกสารได้ 
 • สามารถกำหนดหลักสูตรที่จำเป็นต้องทำการอบรมทั้งหมดของแต่ละ
  ตำแหน่งงานนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • สามารถแสดงรายงานหลักสูตรที่จำเป็นได้
 • สามารถจัดทำแผนอบรมประจำปีในแต่ละช่วงเวลาได้ว่าจะอบรมอะไรบ้าง
 • เมื่อกำหนดแผนอบรมประจำปีแล้ว สามารถ Generate แผนอบรมที่อนุมัตินั้นไปบันทึกการอบรมได้
 • สามารถแสดงยอดงบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละการอบรมในแผนอบรมประจำปีได้ 
 • สามารถแสดงรายงานรายละเอียดแผนอบรมตลอดทั้งปีได้ 
 • สามารถขออนุมัติการอบรมภายนอกและภายใน ได้ทั้งแบบปกติและเร่งด่วนได้
 • ผู้เข้าอบรมสามารถดูข้อมูลการอบรมได้อย่างละเอียดจาก หน้าต่างเดียวกัน เช่น หัวข้ออบรม, หลักสูตร, บุคคลทั่วไป,วิทยากร, สถานที่อบรม, ผู้จัดอบรม
 • สามารถกำหนดประเภทการอบรมภายนอกและภายใน ได้หลากหลาย เช่น การฝึกอบรม, การสัมมนา, การประชุม, การดูงาน เป็นต้น
 • สามารถตั้งยอดงบประมาณค่าใช้จ่ายในการดำเนินการอบรมภายนอกและภายใน เพื่อบันทึกไว้สำหรับการตัดสินใจในการจัดอบรมต่อไปในอนาคตได้ 
 • สามารถเก็บประวัติ และสถานการอบรมภายนอกหรือภายใน ของพนักงานในแต่ละหลักสูตรได้ 
 • ในส่วนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมกรณีที่พนักงานจะต้องออก เองสามารถPostไปยังหน้าจอบันทึกจ่ายเพื่อประมวลผลเข้าเป็นรายการหักของ พนักงานคนนั้น ๆ ได้
 • สามารถแสดงรายชื่อผู้เข้าอบรมภายนอก หรือภายในได้
    
 • สามารถขอเบิกเงิน เพื่อนำไปใช้ในแต่ละการอบรมได้ 
 • สามารถกำหนดวันที่ครบกำหนดในการขอเบิกเงินอบรมเพื่อจะคืนเงินที่ขอเบิกให้กับระบบได้
 • สามารถแสดงรายงานบันทึกขอเบิกเงินอบรมได้อย่างถูกต้อง 
 • สามารถเลือกสถานที่ และห้องอบรมผ่านระบบได้ทันที 
 • เมื่อมีการอนุมัติจองห้องอบรมแล้ว สามารถนำห้องอบรมที่จองไว้แล้วนำมาบันทึกขออนุมัติอบรมได้ 
 • ระบบจะเตือนให้ทราบทันที หากมีการจองที่ซ้ำซ้อน เช่น จองห้องอบรมเดียวกัน, เลือกช่วงเวลาเดียวกันหรือ เวลาทีคาบเกี่ยวกัน
 • สามารถแสดงรายงานรายละเอียดจองห้องอบรมได้ 
 • สามารถบันทึกขอลงทะเบียนในทุกหลักสูตรผ่านระบบได้
 • สามารถส่ง E-mail จากระบบ เพื่อแจ้งยืนยันการเข้าร่วมอบรมของพนักงาน หรือ บุคคลทั่วไปที่ผ่านการอนุมัติและไม่อนุมัติได้
 • สามารถลงทะเบียนเลือกโซนที่นั่งได้ทั้งแบบเดี่ยว และแบบกลุ่ม 
 • สามารถบันทึกจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบได้ทั้งแบบจ่ายทั้งหมด หรือ บางส่วน 
 • สามารถบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจ่ายค่าลงทะเบียนผ่านระบบได้ 
 • สามารถแสดงจำนวนเงินค้างจ่ายของแต่ละการลงทะเบียนได้อย่างถูกต้อง 
 • สามารถทำการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายจริงในการอบรม กับเงินที่ขอเบิกเงิน ครั้งนั้น ๆ ว่าต่างกันมากน้อยเท่าไหร่
 • สามารถ Post เงินไปที่บันทึกเบิกได้ กรณีที่ค่าใช้จ่ายกับเงินที่ขอเบิกไม่เท่ากัน 
 • สามารถแสดงรายงานบันทึกค่าใช้จ่ายจริงได้อย่างถูกต้อง 
 • เมื่อลงทะเบียนไปแล้ว สามารถบันทึกถอนการลงทะเบียนได้ตามต้องการ 
 • หากมีการถอนลงทะเบียน สามารถแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายในส่วนที่ต้องคืนผู้ลงทะเบียนอบรมได้ 
 • สามารถถอนลงทะเบียนทั้งพนักงานและบุคคลทั่วไป ได้ในเอกสารการถอนเดียวกัน
 • สามารถแสดงรายงานละเอียดบันทึกถอนลงทะเบียนได้ 
 • สามารถกำหนดหัวข้อประเมิน เพื่อนำไปรวมเป็นรูปแบบประเมินของการอบรมได้
 • สามารถแยกเป็นกลุ่มหัวข้อประเมินได้ เช่น ประเมินวิทยากร, ประเมิน
  หลักสูตร, ประเมินผู้เขาอบรม, ประเมินสถานที่ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บข้อมูล
 • สามารถกำหนดได้ว่ารูปแบบการประเมินที่สร้างขึ้นใช้ใน
  การประเมินอะไร เช่น ประเมินพื้นฐานความรู้ผู้เข้ารับการอบรม,ประเมินวิทยากร, ประเมินสถานที่อบรม 
 • สามารถประเมินความรู้ของผู้เข้ารับการอบรม ได้ตั้งแต่ก่อนอบรม,
  ระหว่างอบรม และหลังอบรม

 • สามารถประเมินผลการอบรบได้หลายรูปแบบ เช่น แบบระดับ, แบบคะแนน, แบบร้อยละ ซึ่งสามารถใช้ประเมินได้ทั้งผู้เข้าร่วมอบรม, วิทยากร, หัวข้ออบรม, สถานที่ ซึ่งระบบจะสรุปผลการประเมินให้โดยอัตโนมัติ
 • สามารถประเมินแผนอบรมประจำปีได้
 • สามารถแสดงรายงานรายละเอียดรูปแบบประเมินได้
 • สามารถดูผลการอบรมของผู้เข้าอบรมแต่ละคน, ผลประโยชน์ที่ได้รับ, อุปสรรคต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อการอบรม,ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการอบรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดอบรมในครั้งต่อไปได้
 • สามารถจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลประวัติการรับรายงานผลการอบรมได้
 • สามารถ Print รายงานผลการอบรมได้
 • สามารถติดตามผลการอบรมในแต่ละครั้งได้ พร้อมทั้งทราบวันติดตามผลครั้งต่อไป เพื่อติดตามผลได้อย่างต่อเนื่อง
 • สามารถระบุสถานะของผู้ถูกติดตามผลการอบรมได้
 • สามารถแสดงปฏิทินการจองห้องอบรมได้ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน
 • สามารถเลือกรายการเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดของการจองห้องอบรมผ่านหน้าจอปฏิทินได้
 • สามารถเลือกดูการจองห้องอบรม โดยแยกตาม สถานการจอง, สถานที่, ห้องอบรม ผ่านหน้าจอปฏิทินได้
 • สามารถแสดงปฏิทินอบรมได้ในรูปแบบ รายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน
 • สามารถเลือกดูปฏิทินอบรม โดยแยกตามสถานะอบรมได้
 • สามารถชี้แจงรายละเอียดการอบรมในปฏิทินได้ว่าเป็นการอบรมภายนอก ,ภายนอก หรือเป็นการอบรมแบบธรรมดา,แบบเร่งด่วน