Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Recruitment

 • สามารถร้องขออัตรากำลังคนของแต่ละตำแหน่งผ่านระบบ
  โดยแยกตามหน่วยงาน, ตำแหน่งงานได้ 
 • มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยังผู้ที่มีสิทธิ์อนุมัติเข้ามา
  ทำการอนุมัติบันทึกร้องขออัตรากำลังคนได้ 
 • มี Alert หรือ E-mail แจ้งเตือนไปยังผู้ที่ทำการบันทึกร้องขอ
  แสดงถึงผลการอนุมัติ หรือ ไม่อนุมัติได้
         
 • สามารถเก็บข้อมูลผู้สมัครได้อย่างละเอียด เช่น ข้อมูลส่วนตัว, ความสามารถพิเศษ, ข้อมูลการฝึกอบรม,
  ประวัติการศึกษา ฯลฯ
 • สามารถเก็บประวัติผู้สมัครงานได้ไม่จำกัด ซึ่งผู้สมัครสามารถบันทึกประวัติและตำแหน่งที่สมัครได้ด้วยตัวเอง
 • ผู้สมัครสามารถแนบ File ที่เกี่ยวกับเอกสารต่างๆ เช่น Resume เอกสารราชการทหาร รูปภาพ ฯลฯ ได้ 
 • การสมัครงานโปรแกรมรองรับกับพนักงานในบริษัท และบุคคลภายนอก โดยสามารถเลือกตำแหน่งและระบุเงิน
  เดือนที่ต้องการได้ 
 • สามารถคัดกรองผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการผ่านระบบได้ 
 • สามารถโอนประวัติผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานจากระบบ Recruitment ไปสู่ระบบ Personnel ได้ 
 • สามารถเรียกดูรายงานที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดเลือก พนักงาน เช่น รายงานตามตำแหน่งที่สมัคร, ระดับการ
  ศึกษา, สาขาวิชา, เกรด, อายุงาน, สถาบันการศึกษา
 • สามารถเรียกดูรายงานสรุปประจำเดือนหรือตามช่วงเวลา ว่าแต่ละตำแหน่งมีผู้สมัครกี่คน สาขาอะไรบ้าง
  ตำแหน่งอะไรที่สมัครมากที่สุด 
 • สามารถสร้างข้อสอบเพื่อใช้ทดสอบผู้สมัครงาน / พนักงาน ได้หลายรูปแบบ เช่น ปรนัย, อัตนัย, รูปภาพ
 • สามารถจัดรูปแบบข้อสอบได้หลากหลาย และในการใช้สอบสามารถเลือกรูปแบบที่สามารถสร้างชุดข้อสอบ
  และเกณฑ์ให้คะแนน พร้อมทั้งกำหนดจำนวนข้อสอบ, เวลาที่ใช้ในการทำข้อสอบ,คะแนนเต็ม, คะแนน
  มาตรฐาน ได้

        
 • สามารถออกแบบข้อสอบ และเกณฑ์การให้คะแนน ที่เหมาะสม
  ได้ตามต้องการ
 • การใช้ชุดข้อสอบสามารถใช้วิธี Random ข้อสอบ หรือเป็นการ
  Manual สร้างชุดข้อสอบเองได้
 • สามารถแสดงคำชี้แจง หรือแจ้งข้อกำหนดต่าง ๆ ก่อนทำข้อสอบได้
 • สามารถกำหนดได้ว่าข้อสอบชุดใดจับเวลา หรือไม่จับเวลาในขณะ
  ทำการสอบได้

 • สามารถกำหนดให้ระบบตรวจข้อสอบได้เองอัตโนมัติ
 • สามารถทำข้อสอบผ่านโปรแกรม หรือพิมพ์เป็นเอกสาร เพื่อใช้ในการทำการสอบได้
 • สามารถแสดงรายงานชุดข้อสอบตามตำแหน่งที่เลือก, แยกตามหมวดหมู่ หรือแสดงชุดข้อสอบทั้งหมดได้
 • สามารถวัดความรู้ผู้สมัครผ่านการทำข้อสอบ ซึ่งรองรับได้ทั้งการสอบที่เฉลยทันทีหลังทำข้อสอบเสร็จ / หมด
  เวลาหรือ ดึงข้อสอบที่บันทึกไว้มาตรวจเองภายหลังได้
 • สามารถแสดงรายงานผลการสอบได้อย่างละเอียด, แสดงรายงานคะแนนของข้อสอบแต่ละชุดได้
   
 • สามารถแสดงผลการสอบได้ทั้งรูปแบบเปอร์เซ็นต์ และรูปแบบกราฟ
 • สามารถดึงชื่อของผู้ทำข้อสอบมาตรวจสอบและสรุปจำนวนได้
 • สามารถแสดงสรุปผลคะแนนทันทีเมื่อกรอกบันทึกข้อมูลการทำข้อสอบเสร็จ
 • สามารถส่ง E-mail แจ้งผลสอบไปถึงผู้ที่ได้กำหนดไว้โดยอัตโนมัติทันทีหลังสอบเสร็จ
 • สามารถส่ง E-mail แจ้งผลสอบแก่ผู้เข้าสอบพร้อมทั้ง Post ข้อมูลไปยังหน้าจอบันทึกสำรองรายชื่อกรณีมีผลสอบไม่ผ่าน เพื่อเป็นข้อมูลเรียกใช้กรณีต้องการพนักงานเร่งด่วนทำให้สามารถเรียกสัมภาษณ์ได้เลยโดยไม่ต้องเสียเวลาในกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่
 • สามารถแจ้ง E-mail จากระบบถึงผู้สมัครที่จะเรียกสัมภาษณ์ และผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกได้
 • สามารถเลือกดูหัวข้อการสัมภาษณ์แบบหมวดหมู่ หรือแบบตำแหน่งงาน ตามความต้องการได้
 • หัวข้อการสัมภาษณ์เดียวกันสามารถกำหนดระดับของคะแนนของผู้เข้าสอบแต่ละตำแหน่งงานได้
 • สามารถสร้าง หรือดึงรายชื่อผู้สัมภาษณ์จากหน่วยงานอื่นเพื่อกำหนดลำดับขั้นการสัมภาษณ์ และ
  สามารถเลือกได้มากกว่า 1 คน
 • สามารถกำหนดให้ผู้สัมภาษณ์ สัมภาษณ์เฉพาะตำแหน่ง หรือทุกตำแหน่ง ได้ 
 • สามารถจัดทำตารางนัดสัมภาษณ์ได้ พร้อมทั้งแสดงตารางการนัดสัมภาษณ์ในรูปแบบปฏิทินได้ 
 • การจัดตารางการนัดสัมภาษณ์สามารถเลือกห้องในการสัมภาษณ์ได้
         
 • สามารถส่ง E-mail จากระบบเพื่อแจ้งผู้สัมภาษณ์ และผู้เข้าสัมภาษณ์ถึงรายละเอียดการนัดสัมภาษณ์ได้
 • สามารถส่ง E-mail จากระบบเพื่อแจ้งเตือนผู้เกี่ยวข้องเมื่อมีการยกเลิกการ สัมภาษณ์ได้
 • ผู้สัมภาษณ์สามารถเพิ่มเติมเหตุผลการสัมภาษณ์ว่าผ่านหรือไม่ให้ผ่าน
  ที่นอกเหนือจากการวัดด้วยคะแนน
 • สามารถประมวลผลคะแนนสัมภาษณ์เพื่อตัดสินว่าผ่านหรือไม่ผ่าน
  การสัมภาษณ์ได้
 • สามารถ Import ข้อมูลรายชื่อผู้สมัครที่เข้าข่าย Black List จาก External
  เช่น Text File ,Excel File ได้

 • มีระบบการสำรองรายชื่อโดยอัตโนมัติ เพื่อดึงข้อมูลผู้ที่ถูกสำรองรายชื่อไว้ให้มาทำข้อสอบ/สัมภาษณ์รอบสองได้
 • สามารถติดตามสถานะของผู้สมัครแต่ละคนได้ว่าอยู่ในสถานะใด เช่น สถานะทำข้อสอบ, สอบสัมภาษณ์ เป็นต้น 
 • สามารถ Track ดูเอกสารของผู้สมัครในแต่ละขั้นตอนได้ตั้งแต่สมัครจนถึงเป็นพนักงาน 
 • สามารถตรวจสอบความผิดได้จากหน้าจอบันทึกลงโทษได้ 
 • สามารถเรียกดูรายชื่อผู้ที่เข้าข่าย Black List เช่น ผู้สมัครที่มีประวัติการกระทำผิดทางวินัยในระหว่างการทำงาน,
  ผู้ที่เคยต้องโทษทางอาญามาก่อน