Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Payroll

 • สามารถกำหนดประเภทรายได้ - รายหัก ได้ไม่จำกัดตามความต้องการ
  และสามารถเลือกวิธีการคำนวณได้ 2 แบบ คือ แบบคงที่ และแบบกำหนดเอง 
 • สามารถกำหนดได้ว่า รายได้ - รายหัก ตัวใดต้องการให้มีการคำนวณประกันสังคม,
  คำนวณภาษี, คำนวณกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
 • สามารถกำหนดรูปแบบงวดการจ่ายได้มากกว่า 1 งวด ต่อเดือน 
 • สามารถกำหนดวันที่จ่ายได้ และกำหนดได้ว่าต้องการเลือกจ่ายก่อน หรือหลังวันหยุด
 
 • โปรแกรมจะกำหนดค่าใช้จ่ายเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ภาษี และค่าลดหย่อนตาม กฎหมายปัจจุบันมาให้ ซึ่ง User สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลได้กรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง  
 • โปรแกรมจะกำหนดค่าใช้จ่ายเงินได้ที่ได้รับยกเว้น ภาษี และค่าลดหย่อนตาม กฎหมายปัจจุบันมาให้ ซึ่ง User สามารถเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขข้อมูลได้กรณีที่กฎหมายมีการเปลี่ยนแปลง  
 • สามารถ Post ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบัญชี โดย Post สู่ระบบ GL ในโปรแกรมบัญชี ของโปรซอฟได้ 
 • สามารถเลือกการคำนวณของพนักงานได้ทั้ง แบบหัก ณ ที่จ่าย, นายจ้างออกให้ครั้งเดียว, นายจ้างออกให้ตลอด หรือ แบบไม่คิดภาษี
 
 •  สามารถบันทึกรายจ่ายการทำงานล่วงเวลา เพื่อคำนวณค่าล่วงเวลาได้
 • สามารถเลือกกำหนดรายได้เป็นแบบประจำ สำหรับรายได้ที่ต้องจ่ายให้พนักงานทุกงวด โดยกำหนดเพียงครั้งเดียว เช่น ค่าครองชีพ, ค่าตำแหน่ง, ค่าเช่าบ้าน เป็นต้น
 • สามารถบันทึกการจ่ายรายได้ – รายหัก และ การจ่าย OT เป็นกลุ่มได้เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน
 • สามารถกำหนดให้โปรแกรมคำนวณรายได้ประจำให้อัตโนมัติได้ทุกเดือน หรือยกเลิกเดือนใดก็ได้
 •  สามารถกำหนดวิธีการปัดเศษเงิน การปัดเศษเวลาและจำนวนจุดทศนิยมได้ตามต้องการ
 • สามารถกำหนดการคำนวณภาษี, ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพในแต่ละงวดได้ 
 • สามารถกำหนดงวดการคำนวณเงินได้ เงินหักพิเศษแยกจากงวดคำนวณเงินเดือนได้
 • สามารถตรวจสอบผลการคำนวณในแต่ละงวดได้ทันที ซึ่งจะแสดงรายละเอกการคำนวณแต่ละขั้นตอนให้ทราบ
 • สามารถเลือกกำหนดการคำนวณภาษีได้ 2 แบบ คือ แบบคงที่ และแบบปรับเองตามเดือน
   
 • สามารถจัดเก็บ - บันทึกข้อมูลการจ่ายเงินพนักงานลงแผ่นดิสก์ส่งธนาคารได้ 
 • สามารถจัดเก็บ - บันทึกข้อมูลเงินสมทบประกันสังคมของพนักงานลงแผ่นดิสก์ส่งสำนักงานประกันสังคมได้
 • สามารถจัดเก็บ - บันทึกข้อมูล ภ.ง.ด. 1 , ภ.ง.ด.1ก, ภ.ง. ด.91 ลงแผ่นดิสก์ส่งสรรพากร หรือ ยื่นผ่าน Internet ได้ 
 • สามารถจัดเก็บ - บันทึกข้อมูลเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพลงแผ่นดิสก์ได้
 • สามารถพิมพ์ Pay Slip, หนังสือรับรองเงินเดือน, หนังสือรับรองการผ่านงาน จากโปรแกรมได้
 • กรณีงวดการจ่ายมากกว่าเดือนละ 1 ครั้ง สามารถหักประกันสังคมได้ 3 แบบ คือ รวมงวดแรก, รวมงวดสุดท้าย, หักทุกงวด
 • สามารถกำหนดโครงสร้างรายได้ที่แตกต่างกันให้กับพนักงาน แต่ละหน่วย
  งาน หรือตามประเภทพนักงาน เช่น โครงสร้างรายได้สำหรับผู้บริหาร,โครงสร้างรายได้สำหรับพนักงาน เป็นต้น
 • สามารถเลือกงวดที่จะประมวลผลค่าตอบแทนได้ และสามารถเลือกพนักงานที่จะทำการประมวลผลรายคนหรือเป็นกลุ่มได้
 • สามารถกำหนดปิดงวด เพื่อป้องกันไม่ให้มีการแก้ไข รายได้ - รายหัก ที่ประมวลผลแล้วได้