Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Organization

  • สามารถจัดโครงสร้างและแสดงแผนผังของบริษัทได้
  • สามารถกำหนดรหัสสาขา รหัสฝ่าย รหัสแผนก รหัสตำแหน่งของพนักงานได้ไม่จำกัด 
  • รองรับการกำหนดกลุ่มพนักงานเพื่อช่วยในการจัดโครงสร้างหน่่วยงานของบริษัท
  • สามารถบันทึกคุณสมบัติตำแหน่งงาน(Job Description) ได้อย่างละเอียด
  • สามารถกำหนดลำดับขั้นการลงโทษพนักงานที่ทำความผิดได้ และในการลงโทษสามารถกำหนดเงื่อนไขการทำผิดเป็นจำนวนครั้งและเลื่อนลำดับ ขั้นลงโทษขั้นต่อไปให้อัตโนมัติ
  • สามารถระบุข้อกำหนดต่างๆ ของแต่ละองค์กรตามนโยบายบริษัท เช่น จำนวนวันทำงานต่อเดือน,จำนวนชั่วโมงทำงานต่อวัน,มาตรฐานจำนวนวันทดลองงาน หรือวิธีการคำนวณภาษี