Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Dashboard

 • สถิติการลาแยกตามหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงสถิติการลาของแต่ละหน่วยงาน
  หรือทั้งองค์กร 
 • สถิติการลาแยกตามประเภทการลา เพื่อให้ทราบถึงสถิติการลาแต่ละประเภท
  เช่น ลาป่วย, ลากิจ, ลาพักร้อน ของแต่ละหน่วยงานหรือทั้งองค์กร 
 • อัตรากำลังคนแยกตามหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงอัตรากำลังคนที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  ของแต่ละหน่วยงานและนำไป วิเคราะห์ต่อได้ว่าจะต้อง Recruit เข้ามาเพิ่มหรือไม
 
 • อัตรา กำลังคนเปรียบเทียบอัตรากำลังคนมาตรฐาน เพื่อให้ทราบถึงอัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบันว่าเพียงพอกับอัตรากำลังคน มาตรฐานขององค์กรหรือไม่เพื่อนำไปวิเคราะห์ว่าจะต้อง Recruit เข้ามาเพิ่มหรือไม่
 • อัตราความเคลื่อนไหวกำลังคน เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของอัตรากำลังคนว่ามีการโยกย้ายหน่วยงาน, ลาออกหรือมีพนักงานเข้ามาใหม่
 • ข้อมูลเปรียบเทียบสถิติการขาด ลา สาย แต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าในแต่ละหน่วยงานหรือแต่ละเดือนนั้นมีสถิติการ ขาด, การลา , การมาสาย แตกต่างกันอย่างไร
 • ข้อมูลเปรียบเทียบ Cost แต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานมี Cost มากหรือน้อยเพียงใด ซึ่งสามารถดูได้ทั้งที่เป็นหน่วยงาน และทั้งองค์กร พร้อมทั้งดูรายละเอียดได้ว่ามีการสูญเสีย Cost จากรายการใด ไปบ้าง
 • สถิติการอบรมแยกตามหน่วยงาน เพื่อแสดงให้เห็นว่าในแต่ละหน่วยงานนั้น มีสถิติจำนวนผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว กี่คน และคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของจำนวน
   
  พนักงานทั้งหมด และของแต่ละหลักสูตรที่เปิดอบรมหรือ สัมมนา
 • ข้อมูลเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมแต่ละหน่วยงาน เพื่อแสดงการเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายในการอบรมของแต่ละหน่วยงาน และแต่ละหลักสูตร
 • สถิติจำนวนผู้เข้าอบรมแต่ละหลักสูตรหรือแต่ละหน่วยงานเพื่อให้ทราบถึงสถิติจำนวนผู้เข้ารับการอบรมแต่ละหลักสูตรและแต่ละหน่วยงาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ต่อว่าควรจะเปิดการอบรมหลักสูตรใดเพิ่มเติมหรือไม่
 • สถิติการเบิก – จ่ายค่าอบรมในแต่ละหน่วยงาน เพื่อแสดงให้ทราบถึงสถิติการเบิกค่าอบรมของแต่ละหน่วยงานว่ามียอดการเบิก – จ่าย มากหรือน้อยเพียงใดเพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อว่าควรจะให้เบิก-จ่ายในครั้งต่อไปหรือไม่
 • อัตรากำลังคนเปรียบเทียบอัตรากำลังคนมาตรฐานแต่ละกะงาน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าอัตรากำลังคนมาตรฐานของแต่ละกะงานมีมากหรือน้อย เพียงใด เพื่อที่จะใช้ในการวิเคราะห์ว่าควรจะมีการ Recruit เพิ่มเติมหรือไม่
 • ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่าย – ชำระสวัสดิการแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานนั้นมียอดการ
 • จ่าย – ชำระ สวัสดิการมากน้อยเพียงใด เพื่อนำไปวิเคราะห์ต่อว่าจะมีการจ่ายสวัสดิการในครั้งต่อไปหรือไม่
          
 • สถิติการเบิก – คืนสินทรัพย์แต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ทราบถึงสถิติการเบิก – การคืน สินทรัพย์ที่แต่ละหน่วยงาน ได้ทำการเบิก – คืน เพื่อจะได้นำไปตรวจสอบได้ว่าขณะนี้มีสินทรัพย์ถูกเบิก – คืน ไปแล้วกี่รายการ
 • สถิติสวัสดิการที่มีการร้องขอแต่ละรูปแบบ เพื่อให้ทราบถึงสถิติการร้องขอสวัสดิการของแต่ละรูปแบบว่ามีการร้องขอแต่ละ รูปแบบมากหรือน้อยเพียงใด
 • ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่าย – ค้างจ่ายสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ามียอดการจ่าย – ค้างจ่ายสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานนั้นมีมากหรือ น้อยเพียงใดเพื่อจะได้นำไป วิเคราะห์ในการจ่ายสวัสดิการในครั้งต่อไป
 • ข้อมูลเปรียบเทียบการชำระ – ค้างชำระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่ามียอดการชำระ –    ค้างชำระสวัสดิการของแต่ละหน่วยงานมากหรือน้อยเพียงใด และสามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อปรับเพิ่มหรือลดรายการสวัสดิการที่เกินเป้าจากการกำหนดไว้ได้
 • ข้อมูลเปรียบเทียบการถือครองสินทรัพย์ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเปรียบเทียบให้เห็นว่าแต่ละหน่วยงานมีการถือครองทรัพย์สินอะไรบ้างและ เป็นจำนวนมากหรือน้อยเพียงใด