Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

Product Roadmap

ระบบใหม่ที่เพิ่มเติมในปี 2557 คือระบบ Performance Management


คุณลักษณะของระบบ
       

            ระบบ Performance Management เป็นระบบที่พัฒนาสำหรับใช้ในการวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงานในองค์กรในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ เช่น 3 เดือน, 6 เดือน ,รายปี โดยอาศัยดัชนีชี้วัด KPI (Key Performance Management)
ที่สอดคล้องกับความรับผิดชอบตามตำแหน่งงานเป็นรายบุคคล 
หรือเป็นกลุ่มได้ สามารถกำหนด KPI ให้กับพนักงานได้ตามต้องการ โดยมีการตรวจสอบและเข้าสู่ระบบการอนุมัติ สามารถบันทึกข้อมูลที่จะนำมาประเมิน KPI ได้จากเป้าหมายและเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ระบบมีการแสดงผลหลากหลายและแสดงรายงานสำหรับผู้บริหารได้

 

ประโยชน์

  • สามารถสร้าง KPI ตามข้อกำหนดขององค์กรที่แตกต่างกันได้
  • สามารถกำหนด KPI สำหรับพนักงานรายบุคคลและแบบกลุ่มได้
  • สามารถกำหนดเป้าหมายและเกณฑ์การวัด KPI ได้
  • สามารถบันทึกข้อมูลสำหรับใช้ในการวัดผล KPI ได้
  • สามารถนำข้อมูลมาแสดงผล KPI ได้หลายรูปแบบ
  • สามารถนำข้อมูลการวัดผลมาใช้ในการพิจารณาผลตอบแทนหรือการเลื่อนตำแหน่งได้