Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

Welfare

http://old.prosofthrmi.com/FileSystem/Image/patlek/20101104/Copy%20of%20Welfare%20%E0%B8%BAB.png

 
       เป็นระบบสวัสดิการของพนักงาน โดยสามารถสร้างรูปแบบสวัสดิการได้เองตามแต่ละองค์กร รวมถึงเรื่องของการถืครองทรัพย์สินของพนักงาน ระบบสวัสดิการช่วยควบคุมตั้งแต่การขอสวัสดิการ, การเบิกสวัสดิการ จนถึงการคืนค่าสวัสดิการ ซึ่งสามารถกำหนดได้ว่าต้องการคืนเป็นเงินสด หรือผ่านระบบเงินเดือน โดยโปรแกรมจะทำการส่งค่าเข้าระบบเงินเดือนใหอัตโนมัติ ระบบสวัสดิการจึงช่วยให้ฝ่ายบุคคลทำงานได้ง่ายขึ้น และควบคุมการทำงานอย่างครบวงจร