Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ประจำเดือน เมษายน 2560

• เพิ่มการป้องกันการแก้ไขข้อมูลผู้ใช้ username : admin โดยกำหนดให้ใช้สำหรับการขึ้นระบบเท่านั้น
• หน้าจอกำหนดรูปแบบการประมวลผล เพิ่ม option ให้สามารถเลือกได้ว่าต้องการจ่ายค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์กรณีที่มีการลาหรือไม่
• เพิ่มประเภทกลุ่มประเภทการลา "ลาเพื่อฝึกอบรม" โดยเป็นลาประเภทนับรวมวันหยุด
• หน้าจอกำหนดรายได้กะงาน เพิ่ม Option เงื่อนไขให้สามารถใช้กับพนักงานทั้งหมดได้
• รายงานรายละเอียด ชม. การทำงานของพนักงาน สามารถเลือกข้อมูลจากช่วงวันที่  
• รายงานสรุปเวลาส่งเงินเดือน แผนกรายวัน รายเดือน เพิ่ม Option กรองพนักงานลาออก
• บันทึกใบสมัคร  เพิ่มให้รองรับการระบุข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
• รายงานคำร้องขอเบิกสวัสดิการ เพิ่มการแสดงยอดรวมจำนวนเงินในแต่ละเอกสาร และยอดรวมจำนวนเงินทั้งสิ้น