Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

ดูแลพนักงานให้ดี ไม่ได้มีแค่เรื่องเงินการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนั้น เรื่องค่าตอบแทนไม่ใช่สิ่งสำคัญที่สุด ถึงแม้ว่าในแต่ละปีบริษัทขึ้นเงินเดือนให้มากเพียงใด แต่ถ้าอยู่แล้วพนักงานไม่มีความสุข ไม่นานเขาก็ลาออกอยู่ดี และหากบริษัทของคุณมีอัตราการลาออกของพนักงานสูง คงต้องวิเคราะห์หาสาเหตุอย่างจริงจังแล้วว่า เป็นเพราะเหตุใด บริษัทของคุณดูแลพนักงานดีพอที่จะทำให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุขแล้วหรือยัง

• สนับสนุนให้มีการจัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่พนักงาน รวมถึงร้องเรียนในเรื่องที่ขุ่นข้องหมองใจต่าง ๆ

• จัดฝึกอบรมพนักงานในเรื่องทักษะการแก้ปัญหา การทำงานเป็นทีม รวมถึงการสนับสนุนซึ่งกันและกันในการทำงาน เพื่อการทำงานประสานกันอย่างราบรื่น

• สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ระหว่างพนักงานภายในองค์กรเป็นประจำ เพื่อให้พนักงานรู้จักกันทั่วและให้ความช่วยเหลือกันได้

• สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เช่น การออกกำลังกาย การส่งเสริมโภชนาการ และการตรวจสุขภาพพนักงาน

• เตรียมพนักงานให้พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในที่ทำงาน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เสมอ เช่น การปรับโครงสร้างองค์กร เพื่อลดแรงต่อต้าน และช่วยให้องค์กรดำเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น

• การให้ความคุ้มครองทางการแพทย์ สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาล ครอบคลุมทั้งทางร่างกายและจิตใจ เพราะในปัจจุบัน คนทำงานจำนวนไม่น้อยที่เป็นโรคเครียดโดยไม่รู้ตัว เป็นต้น

• ให้ความสำคัญกับ Work-Life Balance ของพนักงาน ให้พนักงานสามารถจัดสรรเวลาสำหรับชีวิตและงานได้อย่างสมดุล

องค์กรที่พนักงานอยู่แล้วมีความสุข ไม่ใช่องค์กรที่ให้ค่าตอบแทนสูงเสมอไป เพราะเงินไม่ได้เป็นสิ่งกำหนดความสุข การอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจซึ่งกันและกันต่างหากที่ทำให้เกิดความสุข ดังนั้นมาสร้างองค์กรแห่งความสุขกันดีกว่าบทความโดย : th.jobsdb.com
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com
Knowledge
People Management