Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแรงจูงใจ       การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้วยแรงจูงใจสุดทางโลกและมาสู่ทางธรรม  ที่ใดมีธรรมะที่นั้นจึงสามารถยุติความขัดแย้ง ทางสังคมได้  การนำหลักธรรมะมาใช้ในชีวิตประจำวัน  ปฏิบัติธรรมและฝึกสมาธิให้เกิดปัญญาเป็นเสมือนบัวพ้นน้ำ  นำพาให้พ้นจากโคลนตมและภัยพิบัติอันเกิดจากวิบากกรรมของหมู่ชนผู้ก่อการร้ายในสังคมมนุษย์ที่หวาดระแวงกัน

       การศึกษาความต้องการของมนุษย์ทุกระดับที่มีคุณค่าเป็นที่ตั้ง Nirmalya Kumar's 3 Vs Model ให้กำหนดลูกค้าคุณค่า Value Customer เป็นกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน   แล้วจึงออกแบบแผน ข้อเสนอที่มีคุณค่า Value Propositions เหมาะสมกับกลุ่มบุคคลนั้นๆ  โดยมีกลยุทธ์วิธีการส่งมอบผ่านเครือข่ายคุณค่า  ช่องทางการกระจายสินค้า และการเสนอบริการเสริมอย่างต่อเนื่องValue Network ตอบสนองความต้องการมนุษย์ทุกกลุ่มเป้าหมายชีวิต อย่างถูกต้องและยุติธรรม    

       ข้อเสนอคุณค่าที่ต้องส่งผ่านช่องทางเครือข่ายนำไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่มีคุณค่าสมควรแก่การรับประโยชน์อันสูงสุด  กรณีตัวอย่างเช่น  

       1. คาราวานปลดหนี้สินคนยากจนในประเทศร่วมล้านชีวิต จะต้องทำให้เกิดประโยชน์กับกลุ่มคนยากจน ที่มีคุณค่าในการพัฒนาขีดความสามารถ  ประกอบสัมมาอาชีพเพื่อใช้หนี้สินคืนภายหลังได้ด้วยตนเอง

       2. โครงการบ้านเอื้ออาทรและบ้านมั่นคงจำนวนห้าแสนหลังคาเรือน  เป็นความต้องการขั้นพื้นฐาน  ที่จำเป็นต้องทำร่วมกับการพัฒนายกระดับจิตใจมนุษย์ ให้รู้จักการให้และแบ่งปันกันในสังคมที่เอื้ออาทรต่อกัน   

       3. โครงการสร้างเครือข่ายรถไฟฟ้าเชื่อมโยงรอบปริมณฑลกรุงเทพ  ย่อมตอบสนองความต้องการของประชาชน  ผู้คนทำงานระดับกลาง  ที่ต้องเดินทางสัญจรเข้ามาทำงานภายในเมืองหลวงอย่างเร่งรีบทุกวัน

       วิธีการนำเสนอส่งมอบผ่านผู้นำชุมชนหรือกลุ่มเครือข่ายหมู่บ้านทำประชาพิจารณ์  มีจิตสำนึกที่ดีในคุณค่าข้อเสนอให้นั้น  ฟื้นฟูสภาพจิตใจจากการสูญเสียบุคคลผู้ใกล้ชิดและทรัพย์สินเสียหายจากภัยธรรมชาติ  เดินสายกลางโดยใช้หลัก พอดีไม่มากไม่น้อยเกินไป  มุ่งสู่เป้าหมายชีวิตที่หลุดพ้นจากการชิงดีชิงเด่น อันเป็นข้อเสนอคุณค่าที่เหนือความ คาดหมายของมนุษย์โลกทั่วไป  ที่ยังต้องดิ้นรนทำมาหาเลี้ยงชีพในสภาวะการแข่งขันเสรีทางการค้าโลก

       ผู้บริหารในยุคปัจจุบัน ยังคงอาศัยการเมืองเป็นเครื่องมือสำหรับแสวงหาประโยชน์ทางการค้า Mega Projects รูปแบบใหม่ที่ไม่ต้องการใบเสร็จเป็นหลักฐานอ้างอิง   อย่างไม่เกรงกลัวต่อบาป   ข้อพึงสังเกตว่า  วิบากกรรมจากความชั่วได้ย้อนกลับมาสนองตอบได้รวดเร็วขึ้นเรื่อยๆภายในชาตินี้  โดยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้า  ไม่ได้แช่งใครหรอกนะ  ทั้งนี้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ธรรมชาติที่ต้องปรับความสมดุลขนานใหญ่  แผ่นดินไหว  คลื่นยักษ์  พายุวาตภัย  ไฟบรรลัยกัลป์ ครบสูตรชุด ดิน น้ำ ลม ไฟ  แบบว่าปรับเปลี่ยน ยกเครื่องใหม่ก็เป็นไปได้  Reengineering  หากมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ประกอบกับศีลธรรมประจำใจ   ไม่คิดหาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นของส่วนตัว  ปฏิบัติตามแนวพระราชดำรัส เศรษฐกิจพอเพียง  นำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ชาติบ้านเมืองเป็นหลักสำคัญบทความโดย : Peoplevalue
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com

Knowledge
People Management