Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี
ทรัพยากรบุคคลถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญในการทำงานขององค์กร ทักษะด้านความรู้ความสามารถนับเป็นปัจจัยที่มี ความสำคัญซึ่งบ่งบอกถึงคุณภาพในการทำงาน แต่ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันคือ สุขภาพร่างกายและจิตใจ

ซึ่งโปรแกรม HRMi มีระบบ Personnel และมีเมนูบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ ซึ่งจะทำให้เราทราบถึงข้อมูลด้านสุขภาพของพนักงาน สามารถบันทึกข้อมูลโรคประจำตัว สามารถบันทึกข้อมูลการรักษาพยาบาล และสามารถเก็บประวัติการตรวจสุขภาพประจำปีได้ มีขั้นตอนการกำหนดค่าที่ไม่ยุ่งยาก โดยมีขั้นตอนการบันทึก ดังนี้

1. เริ่มจากการเข้ามาที่ระบบ Personnel


  2.เมื่อเข้าสู่ระบบ Personnel แล้วให้ไปเลือกเมนู บันทึกข้อมูลด้านสุขภาพ  3.เมื่อบันทึกข้อมูลด้านสุขภาพเรียบร้อยแล้ว สามารถเรียกดูรายงาน ประวัติการรักษาพยาบาลของพนักงานได้ด้วยครับบทความโดย : คุณสัญลักษณ์ ธรรมสุวรรณ
ประกาศบทความโดย : www.prosofthrmi.com