Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

New Feature ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555

Job Control


 


ระบบ Job Control เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อให้รองรับการเก็บข้อมูลโครงการ และงานต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้สามารถทราบได้ว่าพนักงานทำงานโครงการใดบ้าง งานใดบ้าง และสามารถทราบโครงการแต่ละโครงการ มีงานใดบ้าง เริ่มต้นโครงการเมื่อไหร่ เสร็จเมื่อไหร่ ต้องการคนในแต่ละโครงการเป็นจำนวนเท่าใด มีใครบ้าง และสามารถนำข้อมูลการทำงานประมวลผล เพื่อหาต้นทุนในการทำงานของพนักงานได้


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม