Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 02-402-6117, 02-402-8107
088-258-3131
Search

บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)

   

"จากเดิมที่ทางบริษัทฯ พนักงานผู้ดูแลต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวพนักงานของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การลา ทำงานล่วงเวลา, การรับสมัครงาน ซึ่งต้องใช้พนักงานในส่วน HR ทั้งหมด ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมากแต่เมื่อนำโปรแกรม Prosoft HRMI มาใช้งานในช่วงแรกก็พบปัญหาเหมือนกัน อันเนื่องจากยังใหม่ต่อการใช้งาน แต่ปัจจุบัน แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง พบว่าโปรแกรมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนได้อย่างลงตัวและช่วยให้งานเร็วขึ้น เป็นอย่างมาก และพนักงานทุกคนให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนแม้นอกเวลาทำงานก็ช่วยอย่าง เต็มความสามารถ"

  คุณเอกชัย พิจารณ์
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยี่สารสนเทศและรักษาการณ์ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 ลักษณะการประกอบธุรกิจ : ผลิต และจัดจำหน่ายหนังสำหรับเบาะรถยนต์ โดยใช้หนังของโค หรือกระบือ ในการผลิตหนังผืนสำเร็จรูป โดยผ่านกรรมวิธีฟอกย้อม และนำมาตัด และ/หรือเย็บเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งผลิตภัณฑ์และบริการอย่างครบวงจร  


 ทุนจดทะเบียน :  350,000,000 บาท     
 จำนวนพนักงาน : 1,400 คน


สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

  "จากเดิมที่ทางบริษัทฯ พนักงานผู้ดูแลต้องกรอกข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวพนักงานของบริษัททั้งหมด ไม่ว่าจะเป็น การลา ทำงานล่วงเวลา, การรับสมัครงาน ซึ่งต้องใช้พนักงานในส่วน HR ทั้งหมด ซึ่งทำให้เสียเวลาในการทำงานเป็นอย่างมาก และปัญหาทางด้านการจัดการบุคคลที่มีเป็นจำนวนมาก ทำให้เราคำนึกโดยทำการศึกษาหา Software ที่จะสามารถช่วยเราแก้ไขปัญหา ณ จุดนี้ได้"


โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ? 

"แต่เมื่อนำโปรแกรม Prosoft HRMI มาใช้งานในช่วงแรกก็พบปัญหาเหมือนกัน อันเนื่องจากยังใหม่ต่อการใช้งาน แต่ปัจจุบัน แต่เมื่อใช้ไประยะหนึ่ง พบว่าโปรแกรมสามารถแบ่งงานออกเป็นส่วนได้อย่างลงตัวและช่วยให้งานเร็วขึ้นเป็นอย่างมาก และพนักงานทุกคนให้ความช่วยเหลือในกรณีเร่งด่วนแม้นอกเวลาทำงานก็ช่วยอย่างเต็มความสามารถ พร้อมทั้งทางบริษัทโปรซอฟท์ จำกัด มีความพร้อมในการให้บริการที่ดี และโปรแกรมมีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องอีกด้วย"


ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นที่ท่านต้องการให้มีการปรับปรุงทางด้าน Product หรือทางด้าน
 การบริการของทางบริษัท โปรซอฟท์คอมเทค จำกัด ?


   -  ระบบที่ใช้งานอยู่ไม่ตอบสนองความต้องการของบริษัท
   -  บมจ. อินเตอร์ไฮด์ ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ปริมาณข้อมูลเพิ่มมากขึ้น  
   -  เชื่อมั่นในการกระบวนทำงานของโปรแกรม
   -  โปรแกรมสามารถเก็บข้อมูลย้อนหลังได้ตามต้องการ


  เกี่ยวกับบริษัท:
http://www.interhides.com


   
     
     


บทความโดย : คุณเอกชัย พิจารณ์ บริษัท อินเตอร์ไฮด์ จำกัด (มหาชน)
ประกาศบทความโดย : http://www.prosofthrmi.com