Site MapContact Us
Cart Buy Now or Call 0-2402-6117, 08-8258-3131
0-2402-8107, 08-8258-3535
Search

บริษัท เคียวคูโย เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัด

"ก่อนเลือกซื้อ Software เราทำการประเมิณก่อนว่า Software จะสามารถตอบโจทย์การทำงานของบริษัทได้ดี และตรงความต้องการมากน้อยเพียงใด Prosoft HRMI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบโจทน์การทำงานส่วนของระบบ Time Attendance และระบบ Payroll  จึงทำให้การทำงานต่างๆ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของ Report ก็มีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้การทำงานคล่องตัวมาก"


คุณ ปิยสุดา สูญพันไร้
ตำแหน่ง :: ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

ลักษณะการประกอบธุรกิจ : นำเข้า ส่งออก ผลิต กิจการปั่นเส้นด้าย
 

   
ทุนจดทะเบียน : 100,000,000 ล้านบาท             จำนวนพนักงาน  :   


สาเหตุที่นำ Software มาใช้ในระบบการทำงาน ?

 "ก่อนเลือกซื้อ Software เราทำการประเมิณก่อนว่า Software จะสามารถตอบโจทย์การทำงานของบริษัทได้ดี และตรงความต้องการมากน้อยเพียงใด สิ่งที่เราต้องการเพื่อนำมาช่วบเหลือคือ การทำงานให้รวดเร็ว ลดกระบวนการ และการรองรับการทำงานที่หลากหลาย เกิดความคล่องตัวในการทำงาน"  
 

โปรแกรมเงินเดือน Prosoft HRMI ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร ?

 "Prosoft HRMI ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ และตอบโจทน์การทำงานส่วนของระบบ Time Attendance และระบบ Payroll  จึงทำให้การทำงานต่างๆ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนของ Report ก็มีให้เลือกใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ ช่วยให้การทำงานคล่องตัวมาก ในขณะปฏิบัติงานแต่ละวัน อาจจะเจอปัญหาหรือไม่เข้าใจการทำงานของตัว Software บ้าง ดังนั้นการมีที่ปรึกษาที่ดีคอยให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา หรือชี้แนะแนวทางการทำงานย่อมดีกว่า ซึ่งทีมงาน Improvement ของบริษัทโปรซอฟท์ มีการบริการที่เป็นกันเอง เอาใส่ใจลูกค้าดี มีความรวดเร็ว ในการทำงาน และมีระบบการทำงานที่ดี เราจึงค่อนข้างเชื่อมั่นในทีมบริการ"
    
 
บทความโดย : บริษัท เคียวคูโย เท็กซ์ไทล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
ประกาศบทความโดย : http://www.prosofthrmi.com/default.aspx